tabele miazszosci drzew lezacych

Tablice miąższości drewna okrągłego– tablice służące do określenia masy sortymentów drzewnych (drewno okrągłe) drewna leżącego. Tablice miąższości drzew stojących· Tablice zasobności drzewostanów· Tablice sortymentowe. Tablice miĄŻszoŚci drzew leŻĄcych tadeusz lupa/nzlp, 1989, 70s. Il. 14x21 cm. tablice miĄŻszoŚci drzew leŻĄcych tadeusz lupa/nzlp, 1989, 70s.
. Miąższość drzewa leżącego. Czym zajmuje się dendrometria, jakie działy tej nauki można wyróżnić? Co to jest bryła dendrometryczna. 1. Określanie przyrostu miąższości drzewa leżącego. ❑ Oblicz przyrost miąższości drzewa sposobem sekcyjnym Hubera. Obliczenia zestaw w tabeli według. Proponuje tabele miąższości drzew stojących (miąższość na podstawie d na wys 1, 3 m i pierśnicowej liczby kształtu) a leżące to zwykły pomiar zgodnu z polską.

I. Pomiar drzewa leżącego. a. Charakterystyka obiektu pomiaru 1. Pojęcie pnia i strzały. d. Określanie miąższości drzewa stojącego 1. Tablice liczb kształtu 2. Tablice miąższości. Tabela klas wieku f. Inne zestawienia.

15 Mar 2010. tabele powierzchni przekroju i miĄŻszoŚci. drzew leŻĄcych. Marian Czuraj. Instytut Badawczy Leśnictwa 1948, 122 str. Okładka twarda.
Procent przyrostu miąższości, jego teoretyczna analiza i zastosowanie. Wybrane sposoby określania przyrostu miąższości drzewa leżącego i stojącego, . Okrzesywanie drzew leżących 5. 1. Wymagania jakościowe. Tablice miąższości drewna okrągłego. Cena: 35, 50zł. By napb monitoringowych-Related articlespoletek, stan drzew i leżących na ziemi pędów i gałęzi oraz. u– miąższość drzew które ubyły z drzewostanu w ciągu okresu. Przedstawia Tabela 54. Na podstawie zawartych w niej danych stwierdzić można, że w roku.

By w Grodzki-Cited by 3-Related articlessą skorelowane z miąższością drzew zasiedlonych przez kornika drukarza (stojących i leżących) na terenie Par-ku. Drzewa zasiedlone w roku 2003.

By s grajewski-Related articlesjąca podział administracyjny leżących w jej granicach gruntów leśnych. średniej miąższości gruntów, wskaźni-kowi powierzchni drzew, wskaźnikowi.

By t Skrzydłowski-Related articlesTabela 2. Porównanie liczby drzew i zasobności drzewostanu w wybranych rezerwatach. Wie liczebności jak i miąższości. w grupie tej najwięcej jest jodeł. w Suchym Żlebie zasobność leżących na dnie lasu kłód wynosi 159, 1 m3/ha. Doniosłe znaczenie mają zwłaszcza opracowane nowe wzory na obliczanie miąższości drzewa leżącego, oryginalny sposób określania pełności strzał. Słowa kluczowe, przyrost miąższości, tablice, dokładność, sosna. Wystąpiły dla drzew pochodzących z najniższych i najwyższych stopni grubości.

Tablice miąższości kłód odziomkowych i drzew stojących [Marian Czuraj]. 25. 00 zł altany ogrodowe. Jeż leżący 12 cm. 12. 00 zł. Jeż leżący 18 cm. 18. 00 zł. By k Stachura– Skierczyńska-Related articlesmiąższości drzewostanu (w rębniach zło-żonych), a także pozostawianie wszystkich. w pasie 10 x 50 m, leżące martwe drewno– wszystkie martwe fragmenty o. Tabela 1. Udział poszczególnych typów lasu (grądów, buczyn nizinnych.
Proponujemy w gospodarczym typie drzewostanu Bk (tabela 1) dopuścić. Należy dbać o zachowanie pełni bogactwa gatunkowego flory drzew i. Powinno ono także być reprezentowane zarówno przez leżące gałęzie, martwe drzewa leżące na dnie lasu. Za optimum z przyrodniczego punktu widzenia uznać należy miąższość. By d Weisbrodt-2008-Related articlesnologicznych stanowiska leżącego we wschodniej. Tabela 1. Opis litologiczny analizowanego fragmentu odkrywki. Głębokość (cm). Natomiast frekwencja pyłku pozostałych drzew. Na-miąższości 7 cm; ze względu na bardzo małą zawar-
File Format: pdf/Adobe Acrobatgatunkową i przyrost miąższości drzew. Obok terenów niemal całkowicie wylesionych. Table 1. Woodland area and woodiness in the years 1990-2001. Lubuskie, gminy leżące w północnej części woj. Dolnośląskiego, w północno-zachodniej. Naturalne wykroty drzew– wskaźnik opisujący strukturę mikrosiedliskową runa. < 3% miąższości żywego drzewostanu. Martwe drewno leżace lub stojące> 3. Na badanych obszarach w regionie alpejskim (wartości w tabeli oznaczają liczbę. File Format: pdf/Adobe Acrobatkroju i oszacowana miąższość. Miąższość drzew stojących i leżących. eftc) przedstawia Tabela 20. w grupie drzew o pierśnicy mniejszej od 10 cm. File Format: pdf/Adobe Acrobat„ Tabela klas wieku spodziewanego bieżącego rocznego przyrostu miąższości. Pozostawianie obumarłych drzew stojących i leżących, drzew dziupla- " Drewno nieobrobione" oznacza drzewa ścięte, pozbawione wierzchołka i gałęzi. Dwóch dziesiętnych przy pomocy zwykle stosowanych tabel obliczania miąższości. Raz za pomocą średnicomierza na pniu leżącym w lesie (średnica pozioma). Na podstawie uzyskanych w ten sposób danych komputer oblicza miąższość wyrabianych. Tych danych z tabelą cen i parametrami aktualnie obrabianego drzewa. Operator naprowadza głowicę obróbczą nad leżące drzewo i je chwyta.
" o kształcie strzał drzew leśnych" opublikowanej w" Sylwanie" w 1948 roku. Zwłaszcza opracowane nowe wzory na obliczanie miąższości drzewa leżącego. w pierwszej grupie problemowej zajmował się głównie badaniem dokładności tabel . Stosowanych tabel obliczania miąższości. średnicomierza na pniu leżącym w lesie (średnica pozioma). Natomiast od. 20 cm pod korą, jest określana za pomocą. Drewno o czerwonych słojach w przypadku drzew iglastych. Ułożoną na tablicy tabelę nakleić na karton– zgodnie z czasem trwania i kolejnością er i. Flora składała się z drzew szpilkowatych i paproci, drzewa liściaste wystąpiły. z leżącymi u spodu warstwami algonkińskimi lub archaicznymi. Zatem również miąższość utworów archaicznych, składających się głównie z.

20 Paź 2008. Leżące pod drzewami sterty ulistnionych gałęzi, które pozostały. Tabela inwentaryzacji). Drzewo 12. Drzewo 3. Drzewo 12. Drzew ulicznych zachodzą szczególnie często w wierzchniej warstwie gleby o miąższości 0, 0- Obliczamy procentowe zwarcie drzew: dodajemy wszystkie„ ” z tabeli i dzielimy przez sumę„ ” i„ ” następnie. Nie zbieramy leżących liści ani odpadków; By ma MAzur-Related articlesusuwane są również drzewa spróchniałe i leżące. Niekorzystne w przypadku starych, wysokich drzew o dużej miąższości, które przeważają w parkach tego typu. Tabela 1. Wykaz ryjkowców stwierdzonych na terenie Wyspy Bolko w Opolu . Opracowywanie tabel zasobności materjałowych i pieniężnych. Obliczenie masy drzewnej drzew stojących, leżących i całych drzewostanów. Różnemi instrumentami, obliczenie miąższości drzew leżących. Ř Zanalizuj tabelę 3„ Podział dziejów Ziemi” – podręcznik str. Flora składała się z drzew szpilkowatych i paproci, drzewa liściaste wystąpiły. Niezgodnością z leżącymi u spodu warstwami algonkińskimi lub archaicznymi. Zatem również miąższość utworów archaicznych, składających się głównie z gnejsów. Nie wycinać i nie usuwać żadnych starych drzew owocowych. Martwe drzewa leżace na dnie lasu, jak i przynajmniej pojedyncze martwe drzewa stojące. Za optimum z przyrodniczego punktu widzenia uznać należy miąższość martwego drewna na. Orientacyjny dobór krzewów podano skrótowo także w załączonej tabeli.
File Format: pdf/Adobe AcrobatTabela odległości pochyłych dla poszczególnych nachyleń i odległości. pniaki i martwe drzewa leŻĄce. Pniaki. Na powierzchni próbnej a. Określania dokładności wyników miąższości uzyskanych z wielkoobszarowej. Na odłogowanych gruntach ornych leżących w strefach glebowo-którego warstwy mają różną miąższość, od kilkunastu do kilkudzie-sięciu centymetrów. Tabela 1. Zdjęcia fitosocjologiczne wykonane w sierpniu 2004 r. Wiasto-krzewiastej, ale też w dużym stopniu od szkodliwych dla drzew. Przeważają drzewa 35-50 letnie w dobrej kondycji zdrowotnej. Fragmencie występują piaski luźne o znacznej miąższości, przekraczającej 1, 5 m. Naszą uwagę zwracają leżące pnie starych drzew i różnowiekowe wiatrołomy.
Wg Morawskiego zbiorcza miąższość osadów jeziornych, poprzedzielanych mułkami i. i zastoiskowych utworach piaszczystych, leżących na warstwie glin zwałowych. Wyniki badań z w/w stacji pomiarowej z roku 2002 i 2003 zestawiono w poniższej tabeli: wyznacza się szpalery drzew, zgodnie z rysunkiem planu. By m Jóźwiak-Cited by 1-Related articlesTable 1. Investigations carryed out in icp Forests Level ii and icp Integrated Monitoring Programme on Forest areas. Liczba drzew martwych leżących wszystkie. – liczba pniaków. Kość gleby, miąższość poziomu próchnicznego, obec- -Jego miąższość nie przekracza 30 cm-Tworzy się w warunkach aerobowych-w jego skład wchodzą opadłe listowie i inne. Wykazuje mniejszy stopień zwietrzenia od wyżej leżących części profilu. Do określenia barwy gleby stosuje się tabele. Na jego niedobór są wrażliwe drzewa owocowe (zwłaszcza cytrusowe.
Sama skarpa jes, porośnięta trawą oraz kilkoma drzewami i niewielką ilością krzewów w. Miąższość nasypu na analizowanym obszarze zmienia się od o 1 m w. z kolei utwory wodno-lodowcowe tworzą leżące mzej p, aski drobne. Tabela nr 1 Zestawienie wartości charakterystycznych parametrów gruntowych. W budowie geologicznej Poznania wyróżnia się trzy zespoły skalne: niemal poziomo leżące osady kenozoiczne. z kolejnego interglacjału pochodzą mady, gytie i torfy o miąższości około. Tabela 1. Struktura terenów zieleni w mieście Poznaniu. Gromadzony w glebie co2 wpływa ujemnie na system korzeniowy drzew i.
Miąższości (objętości masy drzewnej), ponieważ pomiar ten jest głównym. Bywa, że wykonywane są na drzewach już leżących. Pomiar przyrostu. tabela 2. Współczynniki i zakres zmienności wyników długości pędów drzew otrzymanych na. Table 1. Percentage content of structural components in coniferous and. Saprotrofy rozkładając drewno drzew leżących mają istotny wpływ na żyzność. Waniu wzrostu miąższości i różnorodności składu ściólki leśnej oraz obecności.
Tabela 2. Pozyskiwanie drewna w krajach Ameryki Południowej. Roczny przyrost miąższości drzewostanów jest największy w Europie Zachodniej i Centralnej. 60-70 lat na Węgrzech, a w krajach leżących nad Atlantykiem nawet 50 lat. Przeważały w nich drzewa liściaste, a różnorodność gatunkowa jak na warunki.
Na terenie całego Parku można zaobserwować wszystkie fazy wzrostu drzew: od siewu po obumieranie. Martwe drzewo stanowi 10-15% miąższości drzewostanów. Czytanie i interpretowanie map, wykresów, tabel. Znajdź liść ze swojego drzewa leżący na ziemi (starajmy się unikać zrywania liści. Wilgocenia gruntu i miąższości warstwy organicznej nazywane jest polem młacznym lub tor- . Miąższość utworów jest zróżnicowana i przeważnie wynosi od. Tabela nr 5– bezrobocie na terenie Gminy Ryjewo. Zabytkowe drzewa mają duże znaczenie dla utrzymania i hodowli rodzimych gatunków drzew w nasiennictwie leśnym. Układy osadnicze i ruralistyczne wsi leżących w pradolinie Wisły. Pracy motywują podane niżej szczegółowe opisy oraz tabele i, ii i iii. Niżej leżące (por. Zdjęcia: 1, 11, 21) oraz małe ostrówki wzniesione wśród łęgów (por. Zdjęcia: wykształciły się warstwy próchniczne o miąższości około 20 do 40 cm. Drzewa i krzewy rezerwatu cisowego Wierzchlas i struktura biolo- Leżące na południowym-wschodzie Pasmo Żeleźnicy z Wielkim Działem oraz Żeleźnicą. Inne szczyty znajdują się w tabeli opisującej najwyższe szczyty w Polsce. Magurskie o miąższości dochodzącej do 2000 metrów występujące w grubych ławicach. z hal rozciąga się zwykle piękny nieograniczony drzewami widok. . Leżący na linii Świebodna-Pruchnik-Tuligłowy-Rokietnica Wola. w skład gminy wchodzi tylko cztery sołectwa co wskazuje tabela 1 i diagram 1. Przy czym miąższość poszczególnych warstw i ich skład mechaniczny ma niekiedy duże. Szkółki drzew, a także sporadycznie występujące ugory i odłogi. Między drzewami można się jakoś poruszać. Las nie sponiewiera tak jak kosówka. Przeplecione gałęziami innych leżących drzew i chrustu. Komisja przyjmuje wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew, obowiązujące w. Doboru rębni należy dokonać w oparciu o poniższą tabelę: Orientacyjną miąższość grubizny, planowaną do pozyskania w użytkowaniu przedrębnym należy. o wytypowanie dróg leśnych, leżących w pobliżu pasa granicznego.

Skład gatunkowy pięter roślinności leśnej podać w tabeli uzupełniającej (na odwrocie. Podpoziom Ol tworzą liście i gałązki drzew, podpoziom Ofh– materiał rozdrobniony, Moder wilgotny– podobna budowa do moder świeży, lecz większa miąższość. Ciemno zabarwiony lub ciemniejszy od poziomów niżej leżących.
Miąższość osadów plejstoceńskich waha się tu, w za leż-ności od wysokości terenu. Pień drzew, położonych w różnych miejscach zlewni. To tereny leżące wzdłuż Strugi Toruńskiej. Na południe. Tabela 1. Powierzchnia poszczególnych kategorii użytkowania ziemi w latach 1972 i 1996. Table 1. Taka sytuacja sprawia, że drzewa np. Buki wymagające w miarę zasobnego. 51, autor pytania: tpn) Uporządkuj w kolejności elementy topograficzne leżące przy. Lodowej największy (jego długość wynosiła 14, 4 km a miąższość 330 m): Drzew w Puszczach Białowieskiej i Boreckiej (oznaczonych w tabelach jako Ppn) oraz w. Wysokości, miąższości pojedynczego drzewa, miąższości w przeliczeniu na 1 ha oraz. Obszarem leżącym na pograniczu różnych kultur. W efekcie zmniejszona zostaje nie tylko ilość drzew, ale i populacja dzikiej. Węgiel leżący w pokładach o miąższości 12 m jest wydobywany przez koparki kołowe. Jak wynika z poniższej tabeli operacja napełniania zbiorników została. Kompleksy leśne, często leżące w obszarach chronionego krajobrazu (m. In. Którymi są tutaj 22 drzewa (w Andrespolu, Bedoniu Nowym i Wiśniowej Górze). Znaczenia ubytkowego z uwagi na małą miąższość i podatność na zanieczyszczenia. w poniższej tabeli przedstawiamy zarejestrowane organizacje pozarządowe w. W praktyce korzysta się ze specjalnych tabel. Wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz. przyrost-zwiększenie w czasie (np. Roku)-> miąższości drzewa lub zwiększenie innych. Poniższa tabela ilustruje charakterystykę prognozowanego ruchu w roku 2010 i. Osady preglacjalne są to przeważnie piaski ze żwirami i leżące w ich stropie mułki. Zastoiskowe o miąższości około 1, 5 m. Piaski i mułki kemów są to piaski. Tu niewielkie kępy drzew i krzewów oraz rzadka sieć dróg gruntowych. . a) realizacja zrywki drewna oparta będzie o tabele nr 1 i 2 (dla sortymentów: w, s1, s3. Powodować uszkodzeń drzew stojących powyżej 5% ilości drzew na powierzchni. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie” pn-d-leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie. Tabela 1. Wielkość certyfikowanej powierzchni leśnej, wykorzystanie lasu. Jest dla każdego gatunku lasotwórczych drzew a modyfikowany może być w. Polska jest krajem leżącym w Europie Środkowej. Obejmuje powierzchnię ok. Przestrzeganie tych procedur powinno prowadzić do kilkukrotnego wzrostu miąższości. Lasem, który pierwotnie niemal całkowicie pokrywał tereny leżące w obecnych. Wycinając pojedyncze drzewa. Tylko 10% miąższości pozyskano na zrębach oraz. Tabela 1. Porównanie najważniejszych wskaźników charakteryzujących lasy. . w strefie sandrowej na głębokości od 0 do 2 m p. p. t. Miąższość tych warstw waha. Wykaz jezior rozmieszczonych na obszarze powiatu przedstawia tabela 20. w zadrzewieniach przeważają takie gatunki drzew jak grusza, topole, wierzby. w Nadleśnictwie Konstantynowo lasy na gruntach leżących w Powiecie.
Ich miąższość wynosi średnio 10– 20m. Wokół kulminacji wzgórz wapiennych osady. Najniżej leżący teren to dolina Warty na e od Mirowa. Popatrz uważnie wokół siebie i uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsca elementy. Gatunkach drzew). Porównaj stopień zanieczyszczenia pyłowego powietrza w tych 2. Jedynie północy skraj gminy, leżący w Nadleśnictwie Miastko. Tabela 3. Lista gatunków drzew i krzewów zalecanych do zalesień z uwzględnieniem.

Głównie jako iłowce i mułowce, rzadziej piaskowce, zaś w leżących wyżej warstwach. Utwory neogenu dolnego występują w formie płatu o miąższości 12, 5– 51 me-Jest to spowodowane dużym udziałem terenów zalesionych o drzewach. Medium granular sandstones: 1, 2– sample numbers as in Table 1, φ zw– internal.

Litosfera-skorupa ziemska oraz leżące pod nią górne części płaszcza ziemskiego. Autor: Kameleon1504 Dodano: 2009-10-18 Dane statystyczne w formie tabeli. Roślinność trawiasta z drzewami: akacjami i baobaby, słonie, lwy, żyrafy. Pod warstwami nieprzepuszczalnymi o dużej miąższości Krasowe krążą one w. Wymaganie to nie dotyczy drzew ścinanych maszynami ścinkowymi. x– zamiennik według tabeli. Zadania z egzaminu zawodowego. 1. Miąższość (bez kory) drewna bukowego grupy. Oraz materiał boczny, leżący na zewnątrz tego kwadratu.
Miąższości około 3, 0– 5, 0 m, a pod nimi kompleks piasków zawodnionych (z niewielkimi. Chemicznych oraz badania zawartości anionów i kationów (Tabela 2. 4, Tabela 2. 5). Nieużytek porośnięty drzewami i krzewami. są jedynie widoczne pojedyncze cegły leżące na powierzchni terenu. Nie można stwierdzić.

Przekrój statystyczny Gminy Dubeninki przedstawia poniższa tabela (wg stanu 31. Wsie leżące na terenie gminy można uznać za duże: Dubeninki (743. Czwartorzędowe o znacznej miąższości zalegają na starym krystalicznym podłożu skalnym (tzw. Rumowisko wymytych ze zboczy głazów i plątanina obalonych drzew. . Znajdują się obecnie terytoria 14 krajów, w tym 9 krajów leżących. Więcej» Tabela stratygraficzna Era (wiek w mln lat) Okres (wiek w mln lat). Leśnictwo Zasoby drzewne według grup rodzajowych drzew Rodzaje drzew w% 1960. Spoistości zwietrzeliny duża miąższość zwietrzeliny na stoku nachylenie. Poziom wodonośny występuje na głębokości od 20 do 100 m i miąższości od kilku do ok. z powyższej tabeli można stwierdzić, że jakość wód podziemnych w badany ch. Glinach zwałowych lekkich, a także na podłożu leżących na glinie piasków. Charakter szaty roślinnej składającej się głównie z drzew i krzewów. Tabela 1 Lokalizacja gminy Bytów w stosunku do ważniejszych miast regionu. Helioceńskie), leżące głównie w jej centralnej części. Międzyglinowy górny– tworzą go osady piaszczysto-żwirowe o miąższości. Inne zbiorowiska drzew występujące na terenie gminy to dąbrowy, porastające. Pompownia położona jest na terenie obwałowanego polderu leżącego w. tabela rzĘdnych wŁĄczania i wyŁĄczania oraz wysokoŚci podnoszenia pomp/m. Brak jest danych odnośnie rodzaju gruntu i miąższości. Nad zbiornikiem wyrównawczym oraz wzdłuż drogi przewiduje się posadzenie drzew oraz krzewów ozdobnych. Zestawienie zasobów surowcowych na terenie powiatu przedstawia tabela 12. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi średnio 42– 53 m i wyraźnie wzrasta w. w kierunku kolejnego jeziora Bnińskiego leżącego na terenie gminy Kórnik. są to przeważnie pojedyncze stare drzewa i krzewy lub ich grupy, aleje. Miąższość tych utworów jest zróżnicowana i sięga od 40 do ponad 100 m. w gminie występują zabytkowe parki podworskie z cennymi gatunkami drzew często o. Porównujące Tarnowo Podgórne z pozostałymi gminami wiejskimi leżącymi w. Nie powinno się sadzić wiśni na terenach leżących nisko, gdzie zimą i na. Ponadto należy obserwować wzrost i owocowanie drzew, pomocna może być również analiza. Jest skonstruowanie myjni na podłożu biologicznym o miąższości. 4 Mar 2010. Zespół folwarczny, leżący na południe i zachód od rezydencji. Miąższość osadów czwartorzędowych wynosi zazwyczaj 50-70 m, a maksymalnie. Pomnikową na terenie gminy objętych jest około 20 drzew oraz wskazuje. Tabela 3. Liczba dzieci objętych opieką przedszkolną w roku szkolnym 2009/2010
. Drzewa użyte do budowy mostu/grobli nie zostały ścięte jednocześnie (por. Ryc. Porównanie krzywych pyłkowych uzyskane dla warstw leżących powyżej tego. Zalegające na całej powierzchni wykopu, osiągające łącznie miąższość od ok. Przy opisie morfologii posłużono się wskaźnikami (tabela 5).

File Format: Microsoft WordSzereg grup drzew– pomników przyrody występuje w zespołach pałacowo– parkowych (np. Tabela 38. Miąższość czwartorzędu i strop trzeciorzędu. z gminami leżącymi nad Baryczą w celu zagospodarowania szlaku kajakowego.

Tabela iii. 2. 7/1 Struktura powierzchniowa kompleksów przydatności rolniczej gleb. Kompleksie pszennym dobrym jest ona obniżona m. In. Ze względu na mniejszą miąższość. Kompleks obejmuje gleby wietrzeniowe, ze skałą lub szkieletem w podłożu leżące w. Ogółem 107191 ton owoców z drzew, głównie jabłek. Tabela 1. osuwisko. lachowice. Polska). harvelka. Republika Słowacka). Podtopienia wyżej leżących osiedli i zabudowań niżej położonych w. Odnotowanej w tym obszarze to: pochylenie drzew, zniszczenia domów. Uzyskane głównie w ramach prac objętych tematem– w tym miąższości i rozprzestrzenienia osadów.
Osad jeziorny ma miąższość 12, 5 m. Dno porośnięte jest w znacznej części roślinnością. Gdzie rozwijają się na dnie, wśród leżących tam gałęzi, liści i pni. Na jeziorze znajduje się niewielka, porośnięta drzewami wyspa.